Rutil

MINERALNI RAZRED: oksidi
MINERALNI TIP: oksidi tipa AO2
FORMULA: TiO2
KRISTALNI SUSTAV (RAZRED): tetragonski (4/m 2/m 2/m)
HABITUS: kristali prizmatski do igličasti, vlasasti

kristali prutani paralelno s kristalografskom osi c, rijetko kad s razvijenim terminalnim plohama

koljenčasti sraslaci (višestruki) po {011}; igličasti kristali mogu činiti mrežu sraslaca šestoraka ili osmoraka – sagenit – (najčešće su izraženiji tri individuuma u jednoj ravnini)

BOJA: obično crvenkastosmeđi, a mogu biti žuti, zlatnožuti, narančasti

varijateti koji sadrže Nb, Ta ili Fe postaju neprozirni

crt je svijetlosmeđi do žut, a varijateti s više Nb, Ta imaju sivi do zelenkastocrni crt

OPTIČKE KONSTANTE: anizotropni jednoosni pozitivan mineral

n = 2.612, ne = 2.899 (na 25°C, jako varira s temperaturom)

SJAJ: dijamantan do polumetaličan
TVRDOĆA:  6 – 6 1/2
KALAVOST: po {110} jasna, po {100} nejasna i po {111} u tragovima
LOM: školjkast do neravan
KEMIZAM I IZMJENE: najvažnije izomorfne zamjene su: Fe, Nb, Ta, Sn, V, Mg, Cr, V i elementi rijetkih zemalja, visok sadržaj Cr i Nb je utvrđen u rutilima s Mjeseca

rutil je čest produkt raspada titanovih minerala: titanita (CaTiSiO5 + nCO2 ↔ CaCO3 + TiO2 + SiO2 uz tlak od 15 GPa), ilmenita (FeTiO3), perovskita (CaTiO3), titanom bogatih silikata, kao što su amfiboli i tinjci, i tada nastaje sagenit

vrlo je stabilan mineral, ali su zapaženi i prijelazi rutila u anatas (TiO2)

NAČIN POJAVLJIVANJA I PARAGENEZA: uglavnom u metamorfnim sredinama: gnajsevima, škriljavcima, kvarcitima i mramorima kao akscesorni mineral

u nanosima se može naći ispran iz žila ili iz drugih starijih stijena, kao rezistentan mineral

važan je sastojak boksita

češći je nego anatas i brookit, najčešći je titanski mineral

dolazi uz apatit (Ca5(PO4)3OH), kianit (Al2SiO5), beril (Be3Al2Si6O18), fenakit (Be2SiO4), anatas, brookit, albit (NaAlSi3O8), kalcit (CaCO3), fluorit (CaF2) [1]

,

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bermanec V. (1999.), Sistematska mineralogija – mineralogija nesilikata, Zagreb: Targa, pp. 106-107

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…