Magnetit

MINERALNI RAZRED: oksidi
MINERALNI TIP: oksidi tipa AB2O4
FORMULA: Fe2+Fe3+2O4 (željezoviti spinel)
KRISTALNI SUSTAV (RAZRED): kubični (4/m 3 2/m)
HABITUS: rijetko se nađu kristali, koji su obično oktaedarskog habitusa, ali se sreću i dodekaedarski

kristali mogu biti jako prutani i mogu imati zaobljene bridove

uobičajeno se sreću sraslaci, ponekad i polisintetski {111}

često dolazi u masivnim, kompaktnim, sitno do krupno zrnatim agregatima

BOJA: sivocrna do željeznocrna, crt je čeličnocrn
OPTIČKE KONSTANTE: izotropni mineral

n = 2.42

SJAJ: metaličan
TVRDOĆA: 5 1/2 – 6 1/2
KALAVOST: nema, lučenje po {111}
LOM: nepravilan do poluškoljkast
POSEBNA SVOJSTVA: feromagnetičan, svi magnetiti ne pokazuju svojstva stalnog magnetizma, ali svi mogu privući magnet
KEMIZAM I IZMJENE: sadrži veće ili manje količine Mg, Mn, Ca, Ni, Ti, Al, Cr, V i Ga

iznad 550° čini čvrste otopine s rutilom (TiO2) i ilmenitom (FeTiO3), sniženjem temperature i povišenjem redoks potencijala (Eh-potencijal) dolazi do raspada u magnetit i u odgovarajuću fazu

u magnetitima karbonatita ima Nb i Ta, a u nekim skarnovskim Be

pojave lučenja lamela ilmenita, hercinita (aluminijski spinel – Fe2+Al2O4), hematita (Fe2O3) i pirofanita (MnTiO3) u magnetitu

magnetit može potupuno oksidirati u Fe2O3 i takve pseudomorfoze se nazivaju martit

NAČIN POJAVLJIVANJA I PARAGENEZA: koncentrira se kao magmatski segregat, rezistat ili metasomatsko tijelo – rudne pojave

rezultat magmatske segregacije, kao akcesoran mineral u magmatskim stijenama (kiselim), u metamorfnim ležištima (mramori), granitskim pegmatitima gdje potiskuje druge minerale

u sulfidnim hidrotermama kod visokih temperatura odlaganja, u fumarolama, u oksidacijskim zonama trošenja (rijetko), i u kamenim meteoritima

dolazi uz ilmenit, hematit, apatit (Ca5(PO4)3OH), klorit (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8, granate i neke sulfide [1]

Korišteni izvori   [ + ]

1. Bermanec V. (1999.), Sistematska mineralogija – mineralogija nesilikata, Zagreb: Targa, pp. 86-87

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…