Kemizam magmatskih stijena

(engl. chemistry of igneous rocks) Općenito gledajući, magmatske stijene su silikatnog sastava. U njima dolaze najčešće raznovrsni silikati kao bitni i sporedni sastojci.[1]

Glavne komponente: SiO2, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O i H2O  (sadržaj veći od 1%)

Sporedne komponente: TiO2, Cr2O3, NiO, MnO, SrO, BaO i P2O5 (sadržaj oko 0,1 %)

Elementi u tragovima: javljaju se u masama od nekoliko ppm-a

Glavne i sporedne komponente često pokazuju znatna količinska variranja, tako da pojedine grupe magmatskih stijena imaju veoma raznovrstan kemijski sastav.

VARIRANJE GLAVNIH KOMPONENTI

 • Silicij
  • Može varirati od 35 – 80 % zbog čega se SiO2 uzima kao osnova po kojoj se prate promjene u količinama ostalih glavnih komponenti
  • Krivulja raspodjele prikazuje dva izrazita maksimuma, bitno za genetska razmatranja
Slika 1. Učestalost SiO2 u magmatskim stijenama (po Barthu)[2]
 •  Aluminij
  • Varira od 5-20 % te pokazuje karakterističan maksimum na oko 15-17% sadržaja
Slika 2. Učestalost Al2O3, Fe2O3 i Na2O u magmatskim stijenama (po Barthu)[3]
 • Željezo: Varira od 1-12 % i redovno se zasebno prikazuje kao Fe2O3 i FeO. Također ima pravilnu raspodjelu s jasno izraženim maksimumom na oko 4-5 %
 • Natrij: Varira od 1-10 %. Također ima pravilnu raspodjelu s jasno izraženim maksimumom na oko 4-5 %.
 • Magnezij: Može varirati između 1-50 %, no njegova krivulja variranja ima vrlo specifičan oblik
Slika 3. Učestalost FeO, MgO, CaO i K2O u magmatskim stijenama (po Barthu)[4]
 • Kalcij: Zastupljen u magmatskim stijenama od 1-15 %, krivulja učestalosti dosta nepravilna
 • Kalij: Varira od 1-12 % i njegova krivulja učestalosti ima također nepravilan oblik

Navedeni podaci jasno ukazuju da pojedine glavne komponente ne pokazuju neku slučajnu učestalost. Količine pojedinih elemenata su zakonomjerno raspoređene i stoga se mogu statistički izučavati. Ovakva razmatranja su vrlo bitna za klasifikaciju i genezu magmatskih stijena. Pravilnost u variranju glavnih komponenti se može prikazivati Harkerovim varijacijskim dijagramima.[5]

MAGMATSKE PROVINCIJE, ASOCIJACIJE, SERIJE I FORMACIJE

 • Petrografska provincija
  • sve magmatske stijene koje imaju isto porijeklo , a mogu pokazivati variranja u sadržaju glavnih komponenti
  • Harker (1886) na temelju razlike u sastavu dijeli magmatske stijene na dvije serije: Ca-alkalijsku i alkalijsku
 • Petrografska asocijacija
  • podjela magmatskih stijena na dvije velike asocijacije
   • vulkanske asocijacije (bazaltna tijela sa žilnim stijenama, intruzivne mase)
   • plutonske asocijacije (veliki granitni štokovi i batoliti)
 • Magmatska formacija
  • označava zakonomjerno udruživanje magmatskih stijena određenih petroloških i geokemijskih karakteristika s jasno određenim, stratigrafski definiranim fazama u geološkoj evoluciji terena.[6]

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2, 3, 4, 6. Pamić J., Ristić P., (1981) Petrografija i petrologija magmatskih stijena, Sarajevo: Svjetlost
5. Pamić J., Ristić P., (1981) Petrografija i petrologija magmatskih stijena , Sarajevo: Svjetlost

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…