Atom

(engl. atom) Označava najmanju česticu nekog elementa koja može ući u kemijsku reakciju, odnosno najmanju jedinicu elementa koja ima svojstva tog elementa. Sastoji se od atomske jezgre i elektronskog omotača, a čine ga tri glavne skupine subatomskih čestica: elektroni, protoni i neutroni. Elektroni su negativno nabijene subatomske čestice koje predstavljaju zanemarivu količinu mase atoma, a nalaze se u elektronskom omotaču, m= 9,109 · 10−31 kg. Protoni su nuklearne čestice koje sadrže jedinični pozitivni električni naboj, m= 1,6726 · 10−27 kg. Neutroni su također nuklearne čestice, ali električni naboj im je neutralan, mn = 1,675 · 10−27 kg .[1]

Označavanje atoma: Svaki pojedinačni atom označen je s dva pridružena cijela broja: atomski broj Z i maseni broj A. Vrsta atoma određenog sastava jezgre (određeni A i Z) naziva se nuklid.

Opis atoma

A – maseni broj koji označava ukupni broj čestica u jezgri (ukupni broj protona i neutrona)

Z – atomski broj koji označava ukupni broj protona[2]

Slika 1. Prikaz atoma
Slika 1. Prikaz atoma

Korišteni izvori   [ + ]

1, 2. Prohić, E., (1998), Geokemija, Zagreb: TARGA.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Povezane objave

Ostavi svoj komentar…